Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN BOVAG MOTORRIJSCHOOL HARTEL

 1. Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Rijscholen zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 november 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.
 2. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle
  overeenkomsten, gesloten tussen rijscholen welke leden zijn van BOVAG
  Rijscholen en hun leerlingen.
 3. In de Algemene Voorwaarden wordt nadere invulling gegeven
  aan hetgeen Motorrijschool Hartel en leerling overeenkomen. Hierin wordt een
  keuze gemaakt voor een theorie-opleiding en/of een standaard praktijkopleiding
  en/of een praktijk-pakketopleiding of een
  andere opleiding.

De Algemene lesvoorwaarden maken onderdeel uit van de
lesovereenkomst.  De lesovereenkomst zal digitaal worden aangegaan.

Artikel 1 – Verplichtingen Motorrijschool Hartel

Motorrijschool Hartel is verplicht er zorg voor te dragen:
1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
3. dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
4. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door Motorrijschool Hartel – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan Motorrijschool Hartel heeft voldaan;
5. dat de leerling, die via Motorrijschool Hartel het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of
gelijkwaardige type;
6. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles; voor- en nabespreken van de rijles (lesonderdelen/lesdoelen) en tussentijdse situatiebesprekingen behoren hier ook toe;
7. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van
€ 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van Motorrijschool Hartel jegens de leerling;
8. de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
9. de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
10. de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan Motorrijschool Hartel hiervan melding moet maken.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:
1. zich te houden aan de vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Afspraken gemaakt via whatsapp, sms, Messenger, e-mail, telefonisch, persoonlijk of via welk ander middel dan ook zullen door Motorrijschool Hartel schriftelijk (zie lesagenda verstuurd via email en zie rijbewijsapp) worden bevestigd; Bij korte termijnafspraken is het tijdstip en de datum van de gemaakte afspraak via WhatsApp, sms, Messenger, e-mail, telefonisch, persoonlijk of via welk ander middel dan ook bindend wanneer de vastgelegde afgesproken datum weer geannuleerd zou worden. Dit daar de bevestiging welke per e-mail wordt verstuurd later verzonden zou kunnen worden, omdat er tijdens het verzorgen van de praktijklessen geen administratieve werkzaamheden verricht kunnen worden of vanwege een technische storing;
2. bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; (door Motorrijschool Hartel wordt voor de motorrijlessen geen wachttijd in acht genomen, wanneer de rijles start en je bent niet aanwezig, vertrekt de motorinstructeur met de andere kandidaat die wel op tijd aanwezig is)
3. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de lesagenda afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren (8:00-17:30u) van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk en telefonisch bij Motorrijschool Hartel te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4. het met Motorrijschool Hartel of instructeur overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Motorrijschool Hartel hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
7. bij aanvang van de rijopleiding direct de gezondheidsverklaring in te dienen bij het CBR, zodat Motorrijschool Hartel het praktijkexamen kan reserveren. Motorrijschool Hartel kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien de leerling de gezondheidsverklaring achterwege laat;
8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan Motorrijschool Hartel niet aansprakelijk worden gesteld.
9. tijdens alle motorrijlessen zijn/haar geldig rijbewijs B of geldig theoriecertificaat + geldig ID-kaart bij zich te dragen. Motorrijschool Hartel kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer bij (politie)controle de kandidaat niet zijn/haar documenten kan tonen.

Artikel 3 – Betaling
1. Motorrijschool Hartel is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les te voldoen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles per factuur en binnen de door Motorrijschool Hartel gestelde betalingstermijn vooraf te worden voldaan. Rijlespakketten worden bij het plannen van de 1e rijles gefactureerd en kunnen niet in termijnen betaald worden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Compactopleidingen/dagopleidingen dienen vooraf betaald te worden, daarna wordt er tot plannen van de rijlessen en examen(s) overgegaan.
3. Motorrijschool Hartel is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs en de pakketonderdelen verbruikt zullen worden binnen een periode van 12 maanden ingaand na inschrijving, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4. De leerling dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij/zij dat niet, dan zendt Motorrijschool Hartel een kosteloze betalingsherinnering en geeft de leerling zo de gelegenheid om binnen 8 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Motorrijschool Hartel gerechtigd een aanmaning met administratiekosten te versturen en om de rijopleiding te staken. De rijopleiding kan pas weer gestart worden, wanneer alle openstaande facturen zijn voldaan én de leerling nog een positief saldo heeft.
5. Indien leerling 7 dagen na aanmaning genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan Motorrijschool Hartel de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als
gehele maand aangemerkt.
6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door Motorrijschool Hartel uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Motorrijschool Hartel de vordering ter incasso uit handen geven aan een derden. Alsdan is Motorrijschool Hartel gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Motorrijschool Hartel in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Motorrijschool Hartel zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat Motorrijschool Hartel minder schade lijdt.
8. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Motorrijschool Hartel gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. Motorrijschool Hartel dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
9. Na aanmelding heeft de klant een bedenktermijn van 14 werkdagen, tenzij de 1e les binnen die termijn begint.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

1.Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek voor aanvang van de aanvraag middels de verstuurde factuur aan Motorrijschool Hartel te worden voldaan.
2. Veertien dagen na de datum van machtiging van de lesovereenkomst middels DigiD en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van Motorrijschool Hartel waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan Motorrijschool Hartel, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
4 Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan Motorrijschool Hartel is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van Motorrijschool Hartel.
5. Motorrijschool Hartel is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan Motorrijschool Hartel de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
  2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
  a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
  b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
  c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal Motorrijschool Hartel ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. Motorrijschool Hartel staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
  3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert Motorrijschool Hartel bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als Motorrijschool Hartel worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in
  artikel 2 lid 2.
  2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de
  administratiekosten, alsmede het door de Motorrijschool Hartel al afgedragen examengeld (CBR-, CCV, of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van
  een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten.
  3. Motorrijschool Hartel kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van Motorrijschool Hartel redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor Motorrijschool Hartel nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde bemiddelingsbureau.
  4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan Motorrijschool Hartel betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de Motorrijschool Hartel deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, de CCV of het BNOR.
  5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles – tegen gangbaar lestarief – bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij Motorrijschool Hartel wil volgen, informeert de leerling Motorrijschool Hartel per brief/fax/e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.

Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

 1. Bemiddeling
 2. De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en Motorrijschool Hartel terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen, een beroep doen op bemiddeling.
  b. De bemiddeling wordt verleend door het BOVAG Bemiddelingsbureau, Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik, tel.nr. 0900-2692268 (35 eurocent per minuut) nadat leerling zich eerst tot Motorrijschool Hartel heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil. Dit bureau zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt
  gebracht.
  c. Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of telefonisch worden gedaan binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan.
  d. Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien Motorrijschool Hartel de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan, onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies.
 3. Geschillenregeling
 4. De leerling kan, als de in lid 1 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als leerling niet de voorkeur aan een bemiddeling geeft, bij geschillen tussen hem/haar en Motorrijschool Hartel terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie
  Rijopleidingen van de Stichting Geschillencommissies, p/a Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag).
  b. In het geval dat bemiddeling door het BOVAG-bemiddelingsbureau heeft plaatsgehad, dient de leerling het geschil binnen zes weken na ontvangst van het bericht dat de bemiddeling geen resultaat heeft gehad, bij de Geschillencommissie aanhangig te maken. Indien geen bemiddeling door het BOVAG-bemiddelingsbureau heeft plaatsgehad dient leerling het geschil, uiterlijk drie maanden nadat het is gerezen, bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
  c. De Geschillencommissie Rijopleidingen doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
  d. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie is leerling een vergoeding verschuldigd.
  e. Een uitspraak van de Geschillencommissie Rijopleidingen zal in rechte niet aantastbaar zijn, indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 454,- tegen cessie van de vordering van leerling. Bij bedragen groter dan € 454,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 454,- uit aan leerling. Voor het meerdere wordt leerling aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
  f. De garantstelling bedoeld onder sub e geldt niet indien een rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van Motorrijschool Hartel keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal € 454,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als leerling het geschil bij de Geschillencommissie Rijopleidingen aanhangig heeft gemaakt voordat van een dergelijke situatie sprake is.
  g. Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschilbeslechting door de gewone rechter. Indien leerling evenwel de zaak aan de Geschillencommissie Rijopleidingen heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen, tenzij de Geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk heeft verklaard.

Artikel 8 – Vrijwaring

 1. Motorrijschool Hartel vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de
  leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
  2. Een bestuurder van een motorvoertuig is hij die het motorvoertuig zelf bestuurt. Wordt echter rijonderricht gegeven met een personenauto, vrachtauto of autobus die voorzien is van een dubbele bediening, al dan niet met een aanhangwagen of oplegger, dan is de rij-instructeur de juridische bestuurder en de leerling de feitelijke bestuurder. Dit geldt ook voor de rijexaminator tijdens het rijexamen. Juridisch bestuurder zijn betekent: verantwoordelijk zijn voor het rijgedrag. Met een tweewielig motorvoertuig (motorfiets) kan ook onder toezicht worden bestuurd. De toezichthouder, dus de rijinstructeur of rijexaminator, is dan niet de juridische bestuurder. De leerling of examenkandidaat blijft dan zelf de verantwoordelijke bestuurder. Begaat de motorleerling overtredingen waar bekeuringen uit voortkomen, dan zullen deze doorbelast worden aan de leerling.
  3. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Motorrijschool Hartel volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden,
  alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door Motorrijschool Hartel verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Motorrijschool Hartel: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten.
Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij Motorrijschool Hartel aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 10 – Voorwaarden theorie-examens

 1. De reservering van een theorieopleiding en/of een theorie-examen wordt pas geaccepteerd als het verschuldigde bedrag aan Motorrijschool Hartel is betaald. Indien een vastgesteld examen, om welke reden dan ook, geen doorgang vindt, wordt het examengeld, behoudens in door Motorrijschool Hartel en/of het CBR aan te geven gevallen, niet terugbetaald en dient de aanvrager het examengeld opnieuw te voldoen om wederom in de gelegenheid te worden gesteld een examen af te leggen.
  2. De aanvrager van een theorie-examen dient zich tijdig voor de aanvang van het examen te melden in het theorie-examencentrum. De aanvrager die een plaats heeft gereserveerd kan geen aanspraak meer maken op de reservering indien hij zich niet uiterlijk vijf minuten voor aanvang van het examen in het theorie-examencentrum heeft gemeld. Zonder reservering wordt niemand tot het examen toegelaten.
  3. De plaats en het tijdstip die door of namens het CBR voor het afleggen van het theorie-examen zijn opgegeven, zullen zoveel mogelijk worden aangehouden. Het CBR is echter bevoegd om een ander tijdstip of een andere plaats aan te wijzen, indien dit
  nodig is. Reeds gemaakte kosten of andere schade komen niet voor vergoeding in
  aanmerking.
  4. Een examen kan worden afgebroken en/of ongeldig worden verklaard als blijkt dat de aanvrager bij het afleggen van dat examen onrechtmatig handelt.
  5. De aanvrager van een examen wordt geacht op de hoogte zijn van de voorwaarden ter verkrijging van een rijbewijs. Indien de gemeente besluit geen rijbewijs af te geven, kan noch Motorrijschool Hartel noch het CBR verantwoordelijk gesteld worden voor de kosten die de aanvrager heeft gemaakt voor het behalen van een theorie- en/of
  praktijkexamen.
  6. Indien blijkt dat bij de aanvraag door of voor de aanvrager onjuiste gegevens zijn verstrekt om tot het examen te worden toegelaten, zal er geen examenuitslag worden afgegeven en zal er geen restitutie van het examengeld plaatsvinden. Indien zulks pas blijkt nadat toch een examenuitslag is afgegeven, dan zal de uitslag alsnog nietig
  worden verklaard.
  7. De examenuitslag van een theorie-examen voor de categorie AM en de examenuitslag voor alle categorieën praktijkexamens worden na het examen elektronisch geregistreerd in het Centraal Register Rijbewijzen en Bromfietscertificaten (CRB). Deze uitslag blijft tot zes maanden na de examendatum geldig.
  8. Ten tijde van het examen mag aan de kandidaat niet de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zijn ontzegd, zijn rijbewijs mag niet zijn ingevorderd en zijn rijbewijs mag niet zijn ingenomen krachtens de Wet administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Stb. 189, 300). 9. Leden van de Raad van Toezicht, de directie, examenmanagers van de Stichting CBR en andere door de directie daartoe gemachtigde personen hebben de bevoegdheid een examen geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

Artikel 11 – Restitutieregeling (teruggave van theorie-examengeld)

Je reservering kosteloos verplaatsen kan éénmalig tot één week voor je examendatum.
Eenmaal betaalde en/of gereserveerde theorie-examens annuleren kan slechts onder aftrek van administratiekosten à € 24,40 waarbij de Internetcode reeds is afgegeven. Voor vrachtauto, autobus en taxi-examens geldt een bedrag van € 39,90 administratiekosten waarbij de Internetcode reeds is afgegeven. Wordt het examen geannuleerd voordat wij de Internetcode hebben afgegeven dan ontvangt de klant het betaalde bedrag retour onder  aftrek van administratiekosten à € 9,95.
Binnen één week voor de examendatum kan de reservering niet meer worden geannuleerd.

Je ontvangt het betaalde examengeld onder aftrek van een bedrag van € 7,50 extra aan administratiekosten terug indien je geen examen kunt/kon doen – dus ook achteraf – wegens een van onderstaande redenen:
1) Een medische reden. Je moet dan een bewijsstuk aan ons opsturen, bijvoorbeeld een verklaring van een arts.
2) Overlijden van een naast familielid. Je moet een bewijsstuk opsturen in de vorm van een overlijdensadvertentie of rouwkaart.
3) Indien je als militair op korte termijn wordt gedetacheerd. Je moet ook dan een bewijsstuk opsturen.
Je dient binnen één week na de examendatum een restitutieformulier aan ons te sturen. Deze kun je via e-mail bij ons opvragen en moet je zelf uitprinten, geheel invullen naar ons retourneren inclusief een bewijsstuk.

Klachtenregeling:

Als een leerling een klacht heeft dan kan hij/zij zich richten tot de instructeur of direct contact opnemen met ons kantoor. Wij behandelen de klacht altijd vertrouwelijk en hanteren de volgende werkwijze:

 1. Wij noteren de klacht op een klachtenformulier en laten de leerling weten dat de klacht goed is ontvangen.
 2. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen een oplossing te vinden voor het probleem, en dit ook binnen deze termijn terug te koppelen naar de leerling en instructeur.
 3. Nagaan of de klacht naar tevredenheid is opgelost.
 4. Bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn om herhaling van de klacht te voorkomen.
 5. Indien de klacht tussen beide partijen niet kan worden opgelost, kan de klant een klacht indienen bij het bemiddelingsbureau van de BOVAG.
 6. Het oordeel van het bemiddelingsbureau is bindend, en zal (indien nodig) zo snel als mogelijk worden uitgevoerd door Motorrijschool Hartel.
 7. Afchecken en archiveren van de afgehandelde klantklachten en klachtformulieren. Deze worden 5 jaar bewaard.

Neem contact met ons op!

Testimonials